Nákladový controlling pro ČSÚ

10. 11. 2009

Český statistický úřad podepsal se společností GIST smlouvu na implementaci systému GIST Controlling, který tak podpoří proces nákladového controllingu.

V první etapě jde o vytvoření nákladového - kalkulačního systému, jehož výstupem bude zjištění skutečné finanční náročnosti zakázek, středisek a procesů (při použití nezbytných alokací a realokací pro běžné náklady/výdaje).

GIST Controlling zautomatizuje tvorbu standardních reportů v tabulkové a grafické formě, přehledů o nákladech na controllingové objekty (v členění na osobní, přímé a „střediskové“ náklady s možností detailního pohledu na jejich strukturu), možnost modifikace výstupních sestav a grafů dle vlastních potřeb.

Implementací systému GIST Controlling lze do budoucna zajistit bezproblémovou kontinuitu nákladového controllingu pří případném přechodu ČSÚ na akruální účetnictví.

 

O Českém statistickém úřadu

Posláním ČSÚ je na základě získaných údajů vytvářet a poskytovat důvěryhodný, konsistentní obraz o stavu a vývoji společnosti v návaznosti na vyvíjející se potřeby všech uživatelů služeb státní statistiky v podmínkách měnícího se prostředí.

Statistika je bohatou studnicí dat. Nelze vyjmenovat všechna. Jen Statistická ročenka ČR jich obsahuje tisíce a tisíce. Záleží na tom, zda si umíme vybrat, co nás zajímá nebo co potřebujeme. Statistický úřad si totiž čísla nemůže vymýšlet. Informace k nim sbírá od občanů, podniků a různých institucí. Tyto pramínky a potůčky dat se vlévají do široké řeky statistických informací. Čím jsou pravdivější a blíží se více skutečnosti, tím věrohodnější informace statistická řeka přináší. Z tohoto proudu pak čerpají občané, podnikatelé, banky, zastupitelé v obcích i v krajích, vláda i parlament. Ti všichni využívají statistická data pro svá rozhodnutí.

Jen správná data mohou být základem pro správná rozhodnutí. Takové statistické údaje nejenže nejsou nudné, ale jsou i skutečně cenné. Přímo či nepřímo je všichni potřebují, každého se nějak dotýkají a to po celý jeho život.

Více o ČSÚ získáte na www.czso.cz

NAŠI ZÁKAZNÍCI:
>