GIST implementoval CRM systém s využitím podpory z fondů EU

10. 2. 2011

Implementace CRM systému a zajištění příslušného hardwarového vybavení zásadně přispělo ke zvýšení kvality a efektivity komunikační strategie a spolupráce se zákazníky a zároveň také ke zvýšení úrovně interních procesů a toku informací.

Pro implementaci „Systému pro řízení vztahů se zákazníky“ GIST využil výhod plynoucích z partnerství se společností Microsoft a zvolil produkt Microsoft Dynamics CRM.

Činnosti spojené se zavedením CRM systému započaly již v březnu 2010, kdy byla provedena jeho instalace. Celý implementační proces provázela snaha nijak jej neuspěchat, aby mohl být software využit s maximální efektivitou v plném uživatelském rozhraní. Systém byl nejprve uveden do zkušebního provozu, který probíhal až do konce roku 2010. Začátkem roku 2011 byl zahájen provoz kompletního systému CRM s náběhem do rutinního provozu. Koncem března 2011 je již očekáván provoz v plném rozsahu s využitím maximální uživatelské základny.

Realizace tohoto projektu probíhá na základě spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), v rámci programu ICT v podnicích, který tematicky spadá do Operačního programu Podnikání a inovace. Tento program pomáhá prostřednictvím dotací získat prostředky na rozšíření nebo zavedení informačních a komunikačních technologií v malých a středních podnicích.

                                           

NAŠI ZÁKAZNÍCI:
>